غمی غلیظ

غمی غلیظ گرفته شب رکیک مرا

چپانده اند به هر گوشه لا شریک مرا

چپانده اند و نمیآورند جم بخورد

حضور در پس تردید بد و نیک مرا

نشسته ام سر سجاده کاش میزد یک

فرشته در خط اینترنتش کلیک مرا

کتابها نگرانند از نخوانده شدن

ودفترم که ندیده ست رنگ بیک مرا

علی رضا!کمی از ضبط کم بکن لطفا!

نزن تو را بخدا این سه شنبه تیک مرا

حضور دارم ؟شاید! خدا چه میآید ؟

که بازدید کند گریه های شیک مرا

بجز سرودن و خواندن چه مرتکب شده ام ؟

هزارمانکن این روز ها کشیک مرا

تمام!قول!همینجاسکوت! چشم! بله!

تمام! از امشب اگر بشنوید جیک مرا

 

 

/ 41 نظر / 9 بازدید